Проект „ВЕРТИКАЛНО ПОЗНАНИЕ“

Повече информация за това, как протече реализацията на проекта можете да намерите в галериите от facebook страницата ни.

  
 СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТОЛИЧНА ОБЩИНА
 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРЕТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017 г.
 Информация за предложението
Наименование на кандидата*ФОНДАЦИЯ АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ
Наименование на проекта*ВЕРТИКАЛНО ПОЗНАНИЕ
Приоритетна област:*Приоритетна област 3
Рег. №N/A
 1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА1.1 Информация за кандидата
Пълно наименование на кандидата:*ФОНДАЦИЯ АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ
Правен статут:*ФОНДАЦИЯ, В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
ЕИК (по БУЛСТАТ):176818321
Официален адрес:*Цветан Вучков 8, София, 1614
Адрес за кореспонденция:*Цветан Вучков 8, София , 1614
Телефонен номер:*0885249426
Електронен адрес:*info@elevatorsafety.eu
Интернет страница:http://elevatorsafety.eu
Пълното име на лицето което представлява кандидатаЕмануела Симеонова Фролошка
Пълното име на лицето упълномощено да подпише договора за безвъзмездна финансова помощ *Емануела Симеонова Фролошка
Лице за контакт (име; длъжност):*Емануела Симеонова Фролошка
Телефон; факс; електронен адрес на лицето за контакт *0885 24 94 26; e.froloshka@elevatorsafety.eu
Дата на създаване на организацията:*01/12/2015
Основни дейности на организацията свързани с конкретния проект*Обучение за деца от 1 и 2 предучилищна група и началните класове до 3 клас
 1.2 Информация за ПАРТНЬОРА (за всеки партньор се попълва отделна форма)(Ако имате повече от 3 партньор попълнете формата с информация за всеки един от партньорите от формуляра във word формат и я приложете в края на електронния формуляр за кандидатстване))
 Информация за ПАРТНЬОР 1
Пълно наименование на партньора:Столична община район Подуяне
Правен статут:районна админстрация в структурата на Столична община
ЕИК (по БУЛСТАТ):0006963270530
Официален адрес:ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51, София, 1517
Телефонен номер:35928146100
Електронен адрес:raion@poduiane.info
Интернет страницаhttp://poduiane.info/
Лице за контакт (име; длъжност; телефон и имейл):Ева Митова; кмет; raion@poduiane.info; 0887 88 3225
Контакти на лицето – телефон; факс; електронен адрес на лицето за контакт:raion@poduiane.info; 0887 88 3225
Дата на създаване на организацията :N/A
Основни дейности на организацията свързани с ангажиментите по конкретния проект:осъществяване на контакти с училища и детски градини и техните директори на територията на район Подуяне. Участие на представител на общината в журито за подбор на рисунки финалисти
 Информация за ПАРТНЬОР 2
Пълно наименование на партньора:Столична община район Люлин
Правен статут:районна админстрация в структурата на Столична община
ЕИК (по БУЛСТАТ):006963270652
Официален адрес:бул. „Захари Стоянов“ № 15, , София, 1336
Телефонен номер:35929237220
Електронен адрес:lyulin@sofia.bg
Интернет страницаhttp://www.lyulin.bg/kontakti.html
Лице за контакт (име; длъжност; телефон и имейл):Стела Живкова
Контакти на лицето – телефон; факс; електронен адрес на лицето за контакт:Стела Живкова ; 0889755008
Дата на създаване на организацията :N/A
Основни дейности на организацията свързани с ангажиментите по конкретния проект:осъществяване на контакти с училища и детски градини и техните директори на територията на район Подуяне. Участие на представител на общината в журито за подбор на рисунки финалисти
 Информация за ПАРТНЬОР 3
Пълно наименование на партньора:35 СУ „Добри Войников
Правен статут:Образователна институция
ЕИК (по БУЛСТАТ):831383031
Официален адрес:ул. Д. Войников № 16, София, 1421
Телефонен номер:35928661060
Електронен адрес:N/A
Интернет страницаhttp://35sou.bg/
Лице за контакт (име; длъжност; телефон и имейл):Анна Калчева
Контакти на лицето – телефон; факс; електронен адрес на лицето за контакт:Анна Калчева sou_35@abv.bg
Дата на създаване на организацията :02/05/1950
Основни дейности на организацията свързани с ангажиментите по конкретния проект:Образование
 1.3 Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящето проектно предложениеПопълнете информация относно проектите (финансирани от европейски хоризонтални програми, оперативни програми, програми на СО, други донори), реализирани от Вашата организация през последните две години, ако има такива. Попълнете информацията  за всеки отделен проект съгласно инструкциите в „?“. 
Описание проект 1Пилотно Обучение на деца от ЧОУ и ЧДГ „Д-р Мария Монтесори“
Описание проект 214 годишен опит в областта на IT обучението на Емануела Фролошка
Описание проект 3N/A
Описание проект 4N/A
 2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1 Цели на проекта 
2.1.1 Обща цел на проектното предложение*Целта на проектното предложение е чрез партньорство между гражданския сектор и местната власт да се популяризират начините и мерките за безопасно ползване на асансьори и ескалатори сред най-уязвимите групи от обществото в България- децата! Проектното предложение е насочена към възрастовите групи от предучилищна възраст и началните класове в училищата на територията на град София, като форма на превенция на нещастните инциденти в страната.Въз основа на постоянни теренни обходи и проучвания както на европейски организации, но също и на местни неправителствени организации, професионални асоциации, правителствени институции и т.н. непрекъснато се анализира състоянието на съоръженията, както и причините за настъпване на аварии, които в последните години получиха и по-широка гласност предвид, не толкова отдавна настъпилите нещастни случаи.Част от направените констатации, в нередки случаи касаят освен качеството и редовността на техническата поддръжка и надзор на тези съоръжения, но и навременното комуникиране и осигуряване на възможности за отстраняване на възникнали проблеми и неизправности със самата машина, от страна на собствениците!На последно, но не и по значимост място са и културата и адекватното поведение на всички нас вътре, в кабината на асансьора, както и по стъпалата на ескалатора и на лентата на подвижната пътека (травелатора), качества, които се възпитават от ранна детска възраст!
2.1.2. Специфична цел/и на проектното предложение*Специфична цел/и на проектното предложение
С настоящия проект се цели да се:
• Популяризират европейските норми за безопасност при асансьори, ескалатори и подвижни пътеки;
• Повиши информираността и знанията на населението, относно нормите за безопасност при ползване на асансьори, както и избягването на потенциално опасни ситуации
• Възпита чуство за отговорност и адекватно поведение във и извън асансьорната кабина, ескалатора и подвижната пътека при най-малките, които са бъдещите активни граждани на Република България и активни потребители на тези съоръжения;
• Създаване на условия за ефективна комуникация между местните власти, държавните органи, неправителствения сектор, бизнес организациите от съответния сектори и бъдещите активни хора на България.
 2.2 Обосновка
2.2.1. Описание / идея на проекта*Разработването на учебни материали, предназначени за различни целеви аудитории и поднасянето на тази изключително техническа тема на достъпен език за обикновения човек е от ключово значение за изграждането на едно по-добре информирано общество, което от своя страна е важна предпоставка както и форма на превенция, която неминуемо ще доведе до намаляване на рисковете от настъпване на инциденти. Реализиране на обучителни сесии в подготвителните групи на детските градини, както и сред учениците в началните класове (до 3 клас) на училищата на територията на град София.1. Разработване на учебни материали, насочени към две целеви групи, разделени по възрастов критерий:
a. Деца от подготвителни групи на детските градини;;
b. Деца от началните класове на основните училища на територията на София.
2. Разработване на мултимедиен проект (филмче), онагледяващо правилата за безопасно ползване на асансьори и ескалатори, с вече създадените специално за фондацията графични образи на Бобо и Робо;a. Организиране на конкурса и пътуваща изложба за детска рисунка, на тема „Моето безопасно вертикално пътуване“. Рисунките трябва да изобразяват фрагмент от наученото по време на обучителните сесии, или правило, което е запомнено по време на обучението. 15 от най- добрите рисунки ще бъдат използвани за изработка на:
i. календари, с щампи от самите рисунки и изработване на фолио за облепване на кабините на асансьори, в подкрепа на описаната образователна дейност на фондацията и след приключването на проекта, както и с цел неговото мултиплициране на територията на цялата страна;
ii. Изработване и монтаж на облепващо фолио с колаж от детските рисунки, с които ще бъдат облепени, до 5 асансьора на публични сгради с висока концентрация на човекопоток
2.2.2. Целеви групи и крайни бенефициенти*Предвид факта, че потенциални бенефициенти по настоящия проект ще бъдат детските градини и началните училища, целевите групи по този проект се определят както следва:
1) децата от първа и втора подготвителна група на общинските детски градини на територията на подкрепящите настоящия проект общини, както и учениците от началните класове на общинските основни училища, както и техните семейства ;
2) представители както на учебните заведения, а така също и на районната общинска администрация, в качеството си на косвени обучаеми, както и като участници в жури за определяне на финалистите от конкурса за детски рисунки. Повишаването на знанията на представителите на районните администрации на територията на Столична община ще допринесе за предоставянето на по-надеждна, навременна и компетентна информация към гражданите особено в условията на непрекъснато променящото се законодателство, нормативи, целящи повишаването на безопасността на гражданите, използващи най-вече асансьори, но и ескалатори и подвижни пътеки
3) неправителствени организации, които проявят интерес да работят в бъдеще по темата
Крайни бенефициенти по настоящия проект ще бъдат:
4) децата от първа и втора подготвителна група на детските градини на територията на подкрепящите настоящия проект общини, както и учениците от началните класове на общинските основни училища и техните семейства ;
5) районните общински администрации, на територията на Столична община, които подкрепят настоящия проект, в качеството си на косвени обучаеми, както и като участници в журито за определяне на финалистите от конкурса за детски рисунки;
6) детските учебни заведения на територията на съответните общини, заявили интерес и участие по настоящия проект;
7) неправителствения сектор в София и страната, с интерес към темата.
2.2.3. Причини за избора на целева група(и) и определянето на нуждите й (им)*Въпреки, че в последните години темата за техническата изправност и безопасност на асансьорите, както и информираността на населението, чрез медиите става все по-голямо, все още е налице огромен дефицит, но и резистентност спрямо възприемането на информация относно начините за адекватно стопанисване, поддръжка и експлоатация на асансьори и ескалатори, както и комуникирането на правилата за безопасност с най-малките, а именно, нашите деца.
Причините за това са много, но сред най-често споменаваните са:
8) недостатъчна информираност на населението относно правилното стопанисване на тези съоръжения;
9) навика тези съоръжения с повишена опасност да бъдат възприемани като даденост и неизменна част от ежедневието на всеки българин;
10) липсата на традиции в управление и поддържане в добро състояние на общите части на жилищните сгради;
11) липса на изградени модели на положителни комуникации с доставчиците на услуги насочени към поддръжката, ремонта и експлоатацията в жилищните сгради, в режим на етажна собственост;
12) липса на достатъчно информация, знания, както и подход за информиране на най-малките за правилното ползване на асансьори и ескалатори.
Именно заради изброеното по-горе, но и склонността за трупане на нови знания и умения при децата и подрастващите, както и вроденото любопитство относно заобикалящата ги среда тази целева група беше поставена в центъра на настоящия проект.
2.2.4. Съответствие на проектното предложение с конкретните нужди и проблеми на целевото населено място – район/квартал*Целевото място за проекта са районите на държавни учебни заведения на територията на районите Подуяне и Люлин към Столична община, както и Частна детска градина и училище „Мария Монтесори“ квартал Горна баня и 35 СУ „Добри Войников“, на територията на район Лозенец. В посочените по-горе райони, намиращи се на територията на Столична община, както и посочените по-горе учебни заведения, най-вече 35 СУ „Добри Войников“ типично преобладават многоетажните, многофамилни жилищни сгради. В почти всички многоетажни сгради има минимум по един асансьор, а при блоковете с по- голяма етажност и брой апартаменти на етаж, са налице допълнително и мебелни асансьори.
Една голяма част от съоръженията, както в тези квартали, но и на територията на цялата страна са монтирани в периода на 70 и 80 години на миналия век, като това автоматично поставя машините в категорията на най-масовите съоръжения в страната. В не редки случаи както и поради не дотам адекватната експлоатация от страна на живущите , както и в не редки случаи недоброто техническо обслужване, именно тези съоръжения се оказват и в не дотам добро общо и техническо състояние.
2.2.5. Иноватиност на проекта – моля опишете ясно как проектната идея кореспондира с Иновативната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020*Във време на нарастваща глобализация и конкуренция успехът зависи от способността ни да бъдем новатори и иновативни, да се възползваме от най-доброто налично познание и да използваме ефективно взаимодействието между различни заинтересовани страни: държава, местна власт, академични среди, бизнес, неправителствени организации и граждани, което е застъпено и в настоящото предложение. През последното десетилетие се наблюдава тенденцията за нарастване на броя, ролята и големината на градовете. Това води до увеличаване на относителния дял на градското население, както и до промяна функциите на градовете и разпространяването на градския начин на живот.
И тъй като за да има високо качество на живот от съществено значение е знанието и културата за потребление на градските услуги и условия на живот да бъдат съобразени с културата, информираността, занинето и ценностите, които носят обитателите на тази градска среда. Знанието е именно онова, което е заложено и в настоящия проект, а качеството на неогово придобиване и ползване от бъдещото поколение на страната е онази линия която доближава проекта до Иновативната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020.
2.3 Подробно описание на дейностите по проекта*Дейност 1: Проучване и подбор на учебни заведения
Проектните дейности ще започнат с проучване на броя и типа на детските учебни заведения на територията на съответния район на Столична община. След това ще бъдат организирани и срещи с директорите, по време на които ще бъде представена програмата за обучение.
Броят на обучителните сесии и обучаемите в обучителните сесии ще бъде прецизиран, на база реалният брой, заявили интерес учебни заведения на територията на съответните райони..
Обучителните сесии ще бъдат предшествани от предварителна подготвителна информационна сесия както за администрацията от учебните заведения, но също така и за представителите на общинската администрация и представители на фирмите за техническа поддръжка, от които ще се очаква да окажат пълно съдействие, като присъствие и подпомагане на учебно- демонстрационния процес (последното важи за случаите, при които на територията на учебното заведение е установен наличен и работещ асансьор).
За всички бенефициенти по проекта ще бъде изготвен график за провеждане на обучителните сесии, като той ще бъде комуникиран с всички заинтересовани и включени в настоящия проект организацииДейност 2: Провеждане на обучения в детските градини и училищата
По проекта ще бъдат проведени до 25 обучителни сесии, всяка с около 50 участника. На всяка една от тях, извън активните обучаеми могат и ще присъстват и представители на учебното заведение, както и предварително заявили желанието за участие представители на външни за учебното заведение участници (ако има такива)..
Лекторите и експертите, осигурени от страна на фондацията ще поднесат лекционния материал, структуриран в пет основни раздела, като са предвидени и забавни видеоматериали, отговарящи на предвидената възрастова група на целевата аудитория. Разделите са както следва:
• Кратка история на асансьорите и ескалаторите;
• Как асансьорите са повлияли развитието на съвременните градове;
• Правила за безопасност при ползване на асансьори;
• Правила за безопасност при ползване на ескалатори;
• Какво представлява асансьорът като машина – демонстрация в реално време или чрез предварително записан видеоматериал на асансьорната машина!Дейност 3: Пътуваща изложба – конкурс за детски рисунки на тема моята „Моята асансьорна безопасност“
След провеждане на обучителните сесии, от децата-участници в проекта ще се очаква да бъдат изработен рисунки, в които да бъдат изобразени сцени, сюжети, които да съответстват на тематиката на обучението „Моята вертикална безопасност“. От страна на учебните заведения рисунките трябва да бъдат изработени не по-късно от една седмица след завършване на обучението. В рамките на седмицата, през която децата трябва да изработят своите рисунки, учебното заведение-домакин ще бъде и спирка за пътуващата изложба с рисунките на децата от предходното учебно заведение. Жури в състав представител от всяка една от районните администрации, бенефициенти по настоящия проект, представител на фондацията и представител на ДАМТН ще определят 15 от най-добрите рисунки, които ще бъдат използвани за изработка на календари за 2018 и годинаДейност 4 : Създаване на календари и колажни фолиа за брандиране на асансьори и популяризиране и разпространение на постигнатото
В тази фаза от проекта, ще бъдат изработени, както и ще преминат през предпечат проектите както за календари за 2018 година, но така също и за колажните фолиа, предназначени за брандиране на до 5 асансьора (части от тях или пък тяхната кабина) на публични места, с висока степен на натовареност от преминаващ човекопоток.
 2.4 Екип  2.4.1. Екип за организацията и управлението на проекта.Моля, опишете екипа, пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта, като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилагат се автобиографии на членовете на екипа по проекта. Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате.  
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – ИМЕ И ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДОБНИ ПРОЕКТИ*Емануела Симеонова Фролошка
Професионалист с 14 години опит в областта на обучението и решенията за електронно и дистанционно обучение в ИТ индустрия.
Емануела е автор и на програмата за обучение на деца на тема Асансьорна безопасност за деца
Имена на служителите включени в осъществяването на проекта и техните длъжности *Ивана Попова- колектор и помощник координатор на проекта.
Ивана е професионалист в дългогодишен опит в координирането и изпълнението на проекти.
Притежава всички необходими качества, за управлението и координацията на проект от подобен мащаб. Притежава изключителни комуникационни умения, които гарантират, успеха на проектите, които ръководи.
Материално-техническа база *Фондацията разполага със собствено модерен офис, в който могат се изпълняват ежедневните задачи, касаещи работата на фондацията. Офисът е обезпечен технически, като при необходимост, може да приеме и малки групи за обучение, в рамките и извън рамките на текущия проект. Цитираните тук представители на фондацията също така разполагат и със собствен превоз.
Други ресурси свързани с проекта (напр. доброволци/ асоциирани организации/ мрежи които могат също да допринесат за изпълнението)*Фондацията, разполага и с доброволци, както и допълнителни държавни организации, които подкрепят дейността, в лицето на ДАМТН. В случай на необходимост представителите на агенцията, са в състояние да предоставят допълнителен експертен и/или технически ресурс, който да обезпечи необходимостта от допълнителни специфични знания и умения, отнасящи до предмета на настоящия проект
 2.5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА(Моля, изтеглете, попълнете и подпечатайте отделно формата за бюджет, която е налична в excel формат и я прикачете с останалите докумeнти в края на формуляра)
Размер на безвъзмездната сума (в лева)*8000
 3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Моля опишете непосредствените резултати от изпълнението на дейностите по проекта.*По дейност 1: Резултати
• Систематизиране и конкретизиране на информация за потенциалните бенефициенти на обучителните сесии по Асансьорна безопасност на територията на район „Подуяне“, район „Люлин“ и ЧДГ и ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ и 35 СУ „Добри Войников“;
• График за провеждане на обученията;
• Изработена методология за работа с потенциалните бенефициенти.
По дейности 2: Резултати
• Подготовка на обучителното съдържание;
• Изработване на мултимедийно съдържание, подкрепящо и допълващо обучителния процес на децата;
• Проведени 25 обучителни сесии с около 50 присъстващи на всяка една от тях;
• След всяка обучителна сесия ще има време от максимум една (1) седмица, в което време децата чрез рисунки да пресъздадат, онази част от обучението, която им е направила най-силно впечатление;
• Ще бъдат предоставени и съответния брой детски образователни книжки, в които децата ще могат винаги да си припомнят основните правила за безопасност при ползване на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки.
По дейности 3: Резултати
• Изработване на тематични рисунки на тема „Моята асансьорна безопасност“ ;
• Определяне на поименния състава на журито, което ще определи 15 рисунки-финалисти;
• Организиране на пътуваща изложба на територията на всяко учебно заведение-бенефициент по настоящия проект;
• Конкурс за избор на най-добра рисунка. Броят на рисунките финалисти ще бъде 15. Рисунките на победителите ще бъдат включени в изработването на календари за 2018, година, както и в изработването на колажни фолиа за облепването на асансьори в обществени сгради с висока степен на натовареност
По дейност 4: Резултати:
• Изработване на проект и отпечатване на календари за 2018 година:
• Изработване на проект и определяне на локации и асансьори, които ще бъдат облепени с изработените в рамките на проекта фолиа;
• Изработване и монтаж на колажните фолиа;
• Пускане в продажба на календарите за 2018 година в магазинната мрежа.
 4. УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на очакваните резултати*Даването на гласност, както и непрекъснатата съвместна работа с държавните и образователните институции само по себе си е достатъчно условие проектът да продължи да съществува и след неговото официално приключване. Основните разходи, заложени в текущия проект ще дадат възможност за подготовката на материали, които ще бъдат ползвани в дългосрочен план. Възможността за създаване на различни материали, като календари, фланелки, брандирането на асансьорите също е част от предвидените както като част от бъдещи похвати, които да бъдат ползвани за подпомагане дейността на фондацията и нейните образователни цели и иницативи.
5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТПубличността ще бъде гарантирана посредством резултатите,предвидени по дейност 4, както и поставянето на информация в сайта както на фондацията, но също и на партньорите, подкрепящи текущия проект.
Допълнително ще бъдат организирани поредица от медийни събития, на които ще бъдат представени дейностите,предвидени по настоящия проект, ще бъдат оповестени резултатите от постигнатото по време на обучението, както и постигнатите знание от страна на децата.
Ефективната работа на фондацията и към днешна дата с представители на медиите ще даде възможност за широкото разпространение сред обществеността, както за целите които си е поставил проекта, за постигнатите резултати, но също и за подкрепата от страна на Държавата, в лицето на столична община и останалите партньори- държавни и образователни институции по настоящия проект. Ще бъде демонстриран модел на потенциално успешни и ползовотворни действия, резултат от усилията на Държава, неправителствен сектор и бизнес организации
 6. Подавано ли е заявление за ФИНАНСИРАНЕ от друг източник за някоя фаза на този проект
 ·        НЕ
Ако отговорът е „Да“ моля дайте подробности (наименование на съответния финансов инструмент; номера и дати; искани суми; предоставени суми и др.):N/A
 Моля изтеглете и попълнете Контролен лист.
 Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:На вниманието на всички кандидати, обърнете особено внимание на изискванията за прикачване на посочените по-долу документи и материали. Общата големина (размер на файловете в MB) от сбора на всички документи не трябва да надвишава 10 MB. Ако преди качване на документите Ви, обемът им е по-голям от горепосочения, моля използвайте функциите на Adobe Reader, за да компресирате и намалите размера на вашите файлове. Пожелаваме успех на всички кандидати.
Прикачете всички файлове в архив „*.zip“ или „*.rar“ формат:*{Programa_Evropa2017_pdf.rar

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!