Без!-Опасен Лифт навигатор на домоуправителя!

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО НИ ПРЕДСТОИ ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Случвало ли Ви се, в ролята на домоуправител, или пък може би на касиер да се изправите пред въпросите:

 • как да избера фирма за техническа поддражка на асансьора в нашия вход/блок;
 • съществуват ли индикатори, които да подскажат кои са добросъвестните фирми. в бранша;
 • какви услуги са включени в договорите за абонаментна техническа поддръжка;
 • какво и при какви обстоятелства подлежи на заплащане при сключен договор за абонаментна поддръжка на асансьора;
 • какво е ремонт и какво е преустройство на асансьор и какво задължително трябва да знаем….

Въпроси много, а оказа се, информацията, предназначена и достъпна за потребителите на тези услуги, а именно всички нас – крайно недостатъчна и в нередки случаи, трудно откриваема

Материалът, с който  предстои да се запознаете по-долу е систематизиран, благодарение именно на въпроси, коментари и препоръки които получаваме ежедневено от самите вас-крайните ползватели и собственици на асансьорни съоръжения.

Систематизирахме я във вид, в който вие да имате възможност да се възползвате от нея, а тя да ви бъде една достатъчно надеждна основа от знание, когато сте изправени пред нелеката задача -да вземате решения, при това касаещи не само лично вас, а цял един вход или пък блок.

ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНА?

Едно от най- важните неща, които трябва да направите още преди да сте запретнали сериозно ръкави в проучването на фирмите за техническа поддръжа е да проверите дали вашето съоръжение е законно.

Оказва се, че един от сериозните проблеми е свързан с нереглеаментираната експлоатацията на така наречените “нелегални” съоръжения.

В най-общия случай, това са машини, които не са били приети официално на отчет и нямат заверена документация пред органите на ДАМТН.   Всяко съоръжение, което е преминало през узаконяване получава уникален регистранционен номер, под който се завежда на отчет в ДАМТН. По време на приемането на отчет на съответното съоръжение, се издава Акт за първоначален технически преглед, който се подписва двустранно от страна на упълномощеният органи за технически надзор, узаконяващ съоръжението, а от друга, протоколът се подписва от собственикът/представител на етажна собственост, в която е монтирано съоръжението.

КАК ДА ИЗБЕРА ФИРМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ЗА НАШИЯ БЛОК/ВХОД

service

Следващата задължителна стъпка е сключването на договор за :

 1.  абонамента техническа поддръжка, с лицензирана от ДАМТН фирма за ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ НА АСАНСЬОРИ, както  и
 2. сключването на още един договор, който е с лицензиран от ДАМТН орган за ТЕХНИЧСКИ НАДЗОР.

*Важно е да знаете, че в жилищните сгради техническият надзор се извършва от частни фирми, които са оправомощени да извършват тази дейност от ДАМТН.

**За всички обществени сгради, техническият надзор се извършва директно от ДАМТН- ГД ИДТН.

Според действащата нормативна уредба (Наредбата за Безопасна Експлоатация и Технически Надзор на Асансьори – НБЕТНА) и по-специално чл.9, ал.2 от нея  всяко съоръжение, за което има сключен договор за абонаментна поддръжка подлежи на поне една и задължителна месечна функционална проверка на съоръжението, за която не се заплаща такса. Тези функционални проверки могат да бъдат и по-чести, като това зависи изцяло от техническото състояние и степента на натовареност (брой повиквания на кабината и обслужван човекопоток, за единица време) на поддържаното съоръжение.

Функционалните проверки се извършват задължително от минимум двама оправомощени техници, притежаващи необходимото удостоверение за правоспособност за извършване на поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност (СПО), за което се преминава през специализирано обучение в лицензиран център, което задължително завършва с полагане на изпит за придобита квалификационна степен.

Проверка за проведените технически мероприятия по машината можете да направите в дневника на асансьора, който би трябвало да се намира в машинното отделение. Имайте предвид, че този дневник и неговото съществуване и водене е абсолютно задължително. В него трябва да бъдат описани абсолютно всички текущи технически мероприятия, които са извършение по машината. Дневникът не бива да бъде бъркан с Ревизионната книга, в която фирмата за технически надзор би трябвало да отразява несъответствията касаещи техническото състояние на съоръжението и установено по време на задължителният за всеки асансьор технически преглед (трябва да има стикер за извършен такъв вътре в самата кабина и на видно за всички място).

*Забележка:  На Техническият преглед, подлежат всички машини, в експлоатация, а считано от 2015 година той се преминава всяка година.

ИДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ФИРМИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Към днешната дата не съществуват ясно регламентирани индикатори за качество на услугите на фирмите в бранша. Това обаче, с което можем да ви бъдем полезни е да ви ориентираме за дейностите и проверките, които по принцип фирмите би трябвало да включват в договорите си за абонаментна поддръжка.

* Обръщаме внимание, че все пак записаното по-долу няма статут на 100% -во правило и е редно при бъдещите си разговори си с тях да отправите питане, дали посочените по-долу технически мероприятия, или най-малкото кои от тях са предмет на бъдещият ви договор, както и за кои ще се очаква да бъдат заплащани допълнителни суми.

КАКВИ УСЛУГИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДОГОВОРИТЕ ЗА АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

3915560

Определянето на цена за сервизната поддръжка на асансьор зависи от:

 •  типа на асансьора (машина и табло);
 •  типа на заключване на вратите;
 •  от броя на спирките;
 •  от степента на амортизация на машината;
 •  от броя на асансьорите в сградата;
 •  от трафика на човеко-потока; 
 •  от часовия диапазон на обслужване

 Цените винаги се определят след посещение на място от представител на фирмата и се описват в приложение към договора за абонаментно обслужване.

Обикновено услугите, които влизат в цената на абонаментната такса са:

     – Задължително поне едно посещение  в месеца на обекта  ( може и повече, в зависимост от тип на сградата – обществена, жилищна или със смесено предназначение) от минимум двама техници;
       – Допълнително посещение при спрял асансьор (с дежурства в почивни дни);

Технически мероприятия, които задължително трябва да проверите дали и в какъв процент  са част от договора за абонаментната поддръжка:
Забележка***: При някои фирми има вероятност не всички описани по-долу мероприятия да са застъпени като част от договора за поддръжка.
   
     – 24 часово аварийно обслужване за освобождаване на заседнали в асансьора пътници;
     – Гресиране на повдигателен механизъм, отклонителна конструкция и обтегачна тежест;
     – Демонтаж на спирачен електромагнит, смяна на бобина и монтаж;
     – Демонтаж, смяна на феродо и монтаж на спирачни части;
     – Демонтаж , смяна на бобина и монтаж на електромагнитна отбивачка;
     – Демонтаж и монтаж на контактори;
     – Контрол и регулиране на контакти предпазен праг, предпазна летва и разхлабено въже;
     – Почистване машинно помещение и покрива на кабината;
     – Регулиране на спирачки;
     – Регулиране на плъзгачи на кабина и противотежести;
     – Регулиране на крайни спиркови датчици;
     – Регулиране на магнити, магнитни датчици и точно спиране;
     – Регулиране на фотозавеса и фотоклетка;
     – Регулиране на буферно устройство (диктатор) на вратите;
     – Ремонт/смяна и регулиране на “Г“ контакти на вратите;
     – Ремонт/смяна и регулиране на контакти заключалки;
     – Смяна  на автоматични предпазители;
     – Ремонт/смяна на контактна група на контактор.
     – Ремонт/смяна на контактна група на релета РАУ;
     – Смяна основа на предпазител;
     – Смяна на термична защита;
     – Смяна на свързващи клеми;
     – Ремонт/смяна на трансформатори;
     – Смяна на спирачни съпротивления;
     – Смяна на водачи и носещи ролки на автоматични врати;
     – Смяна плъзгачи на кабина;
     – Смяна плъзгачи на контратежести;
     – Смяна на електрически лампи в кабината и контролни лампи на бутоните;
     – Смяна стъкла на шахтни врати;
     – Смяна буферни устройства на вратите;
     – Смяна и центровка на магнитни датчици;
     – Смяна и центровка на флагове за магнитни датчици;
     – Смяна на бутонни елементи;
     – Смяна бутонни шапки на бутоните;
     – Смазване релсов път на кабина и противотежести;
     – Смяна масло на повдигателен механизъм.

 Цената на материалите и консумативите се заплаща отделно.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЕСЕЧНАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ФУНКЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА

sch220807_img01

1. Според НБЕТНА функционални проверки се извършват на:

     1.1. кабинните и етажните бутониери и осветлението в кабината;
     1.2. шахтните врати, контактите към тях, заключалките, демпферите, електромагнитните отбивачки;
     1.3. подемния механизъм, ограничителя на скоростта, крайния прекъсвач;
     1.4. таблото за управление;
     1.5. бутона “Стоп”, покривната клапа, предпазния праг;
     1.6. хидравличната станция;
     1.7. клапанния  блок;
     1.8. хидравличния цилиндър.

2. Функционалната проверка се извършва, като:

     2.1. последователно от всеки етаж от кабината се подават заявки и се следи за правилното им изпълнение;
2.2. за асансьори с полуавтоматични врати се проверява:
     а) на всяка спирка дали асансьорът тръгва при отворена врата;
     б) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;
     в) правилното функциониране на всеки демпфер;
     г) взаимодействието между отбивачката и отключващия лост;
     д) прекъсва ли електрическата верига на вратата при движение на кабината надолу и при натискане с ръка на вратата в зоната на заключалката;
     е) действието на покривната клапа и предпазния праг;
    

    2.3. за асансьори с автоматични врати се проверява:
     а) действието на задвижващия механизъм на автоматичната врата;
     б) действието на фотоклетката;
     в) действието на контакта, който отваря  отново вратата, когато срещне препятствие;
     г) действието на бутон “Врата”;
     д) взаимодействието между отбивачката на кабинната врата и заключващия механизъм на шахтната врата;
     е) неизправности на електрическата верига на контакта при опит за отваряне на шахтните врати;
    

   2.4. при асансьори, предназначени само за товари, се проверява:
     а) отварят ли се крилата на вратите без задръжки или триене в пода;
     б) действието на заключващата клапа и устройствата за задържане на крилата при затворено положение;
     в) целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;
 

    2.5. когато кабината е между етажите, се проверява изправното действие на бутон “Стоп”;
2.6. в машинното помещение на електрическите асансьори се проверява:
     а) наличието на несвойствен шум в подемния  механизъм;
     б) наличието на теч на масло от подемния  механизъм;
     в) нивото на маслото в редуктора;
     г) разхлабени разглобяеми съединения на подемния механизъм;
     д) визуална проверка за скъсани нишки на носещото въже по цялата му дължина;
     е) проверка на каналите на фрикционната шайба за видимо износване;
     ж) работата на ограничителя на скоростта при нормална скорост;
     з) изправното действие на крайните прекъсвачи;
    

    2.7. за хидравличните асансьори се проверява:
     а) нивото на масло в хидравличната станция;
     б) наличието на теч на масло в клапанния блок;
     в) изправността на съединенията на клапанния блок с маркучите;
     г) наличието на теч на масло от цилиндъра и съединенията на маркучите;
     д) изправността на водачите на ролковия блок и буталото;
    

     2.8. проверява се изправното действие на всяка етажна бутониера;
2.9. визуално се проверява командното табло.


РЕМОНТ ИЛИ ПРЕУСТРОЙСТВО!

povdigatelni_mehanizmi

Не са редки случаите, при които ремонтите на съоръженията водят и до тяхното преустройство, което от своя страна води и до някои допълнителни задължения както от страна на собствениците, но също така и на фирмите, ангажирани по поддръжката на машината.

Именно поради тази причина е изключително важно да се знае какво означават термините  “поддръжка”, “ремонт” и “преустройство” на асансьор, както и какви допълнителни задължения биха могли да произтекат при извършването на някоя от посочените дейности.

 • Поддържане” са всички дейности, извършването на които  осигурява  безопасното  използване  на  асансьора  според  предназначението  му,  както  и  на  неговите съставни части след завършването на монтажа и през целия му жизнен цикъл.

Поддържането включва:
а) смазване, почистване и други подобни;
б) функционални проверки;
в) дейности по настройване и регулиране;
г) ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики
на асансьора;
д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални
елементи;
е) аварийно обслужване на асансьорите

 • Ремонт” е подмяна на основна съставна част, като повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др., с оригинална част или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство със същите технически характеристики, които имат предпазното устройство, което се заменя
 • Преустройство” е изменение на товароподемността, височината на повдигане, масата на кабината или скоростта на асансьора или изменение на конструкцията на шахтата или машинното помещение, или изменение в електрическата схема за управление на асансьора или на елементи от нея, или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство, което има технически характеристики, различни от тези на замененото предпазно устройство.”

*Забележка:  В случаите, при които е извършено преустройство на дадено съоръжение, то фирмата, реализирала техническото мероприятие е длъжна да предостави  на ползвателя на асансьора:

1. обяснителна записка за извършените промени;
2. техническата документация, по която е извършено преустройството;
3. удостоверение  за  качеството  и  сертификати  на  материалите  и  съставните  части,  използвани  при преустройството;
4.  декларация,  че  е  оценило  рисковете  и  извършеното  преустройство  е  съобразено  със  съществените
изисквания на приложимите за асансьора наредби

След като бъде извършен ремонт или преустройство на асансьора, резултатите от извършените дейности се отразяват в дневника на асансьоа. Следва задължителното и незабавно уведомяване на  органите  за  технически  надзор,  които  са регистрирали съоръжението, като  им се предоставят копия от чертежите, схемите, документите за  качество  на  заменените  елементи и декларациите  за  съответствие  на  заменените предпазни устройства.

Следва продължение…

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!