БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за защита на потребителите

Закон за устройство на територията

 

НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определни граници на напрежението