Оторизирани фирми за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори.

main_maintenance

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:
РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

   

Оценяване на съответствието

Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/

Сметките по които се плащат таксите за извършваните от ДАМТН услуги са посочени в таблицата.
Плащанията могат да бъдат направени по банков път по посочените сметки за различните градове или в брой в касите на ДАМТН в гр. София и страната.
Плащанията могат да бъдат извършвани и чрез ПОС терминални устройства, намиращи се в касите на ДАМТН.
За направените плащания ще бъдат издавани фактури, които могат да бъдат получавани на място или изпращани по пощата на адрес, посочен от клиента.

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси