Sketch Of Elevator Inventor Testing Elevator Проект „МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ“ Проектът е насочен към разработване на учебни материали, предназначени за различни целеви аудитории. Таргет аудитории, предмет на проекта ще бъдат:
  • Подрастващи- Обхващат се деца от втора и трета група в детските градини, както и начално ниво на училищно обучение. Целта е подрастващите от ранна детска възраст да придобият основни знания, както и да изградят култура за безопасно ползване на асансьорни и ескалаторни съоръжения;
  • Смесени - Обхващат се хора от различни възрастови категории, които да бъдат информирани, посредством публични и общодостъпни образователни кампании за правилата за безопасно ползване на асансьорни съоръжения.
Материалите ще обхващат теми, свързани с:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page