Проект „ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ“

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ  С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО ПЪРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2019 г.
 Информация за предложението
Наименование на кандидата*ФОНДАЦИЯ „АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ“
Наименование на проекта*ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ
Приоритетна област:*Приоритетна област 1
Рег. №N/A
 1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА1.1 Информация за кандидата
Пълно наименование на кандидата:*ФОНДАЦИЯ „АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ“
Правен статут:*НПО; ФОНДАЦИЯ С НЕСТОПАСНКА ЦЕЛ, В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
ЕИК (по БУЛСТАТ):176818321
Официален адрес:*УЛ. ЦВЕТАН ВУЧКОВ 8, СОФИЯ, 1614
Адрес за кореспонденция:*УЛ. ЦВЕТАН ВУЧКОВ 8, СОФИЯ, 1614
Телефонен номер:*0885249426
Електронен адрес:*info@elevatorsafety.eu
Интернет страница:http://elevatorsafety.eu
Пълното име на лицето което представлява кандидата:ЕМАНУЕЛА СИМЕОНОВА ФРОЛОШКА
Пълното име на лицето упълномощено да подпише договора за безвъзмездна финансова помощ *ЕМАНУЕЛА СИМЕОНОВА ФРОЛОШКА
Лице за контакт (име; длъжност; телефон и имейл)*ЕМАНУЕАЛ СИМЕОНОВА ФРОЛОШКА;ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР;0885249426;e.froloshka@elevatorsafety.eu
Дата на създаване на организацията:*01/12/2015
Основни дейности на организацията свързани с конкретния проект:*Предоставя техническа, организационна и консултантска помощ, включително оказва морална, експертна и материална помощ на хора, пострадали при асансьорни инциденти;
Оказва съдействие на гражданите при желание за изпращане на сигнали за нередности, свързани с текущата поддръжка на съществуващи асансьорни съоръжения;
Извършва обучение на граждани и специалисти, включително организира публични образователни прояви за хора от различни възрастови групи;
Създава и разпространява учебно съдържание сред населението на Република България, целящо повишаване на знанието за безопасно ползване на асансьорни съоръжения;
Разработва учебно съдържание, предназначено за подрастващите и предоставянето му в детски и учебни заведения, с цел запознаване на децата с правилата за безопасно ползване на асансьори от ранна детска възраст;
Набира средства и осигурява финансиране на програми и проекти, подпомага държавни органи при набиране на средства за осигуряване на техническа безопасност на населението;
Организира, подпомага и провежда обществени инициативи свързани с безопасността при ползването на съоръжения с повишена опасност;
Организира благотворителни прояви за набиране на средства, както за пострадали при инциденти, а така също и за цялостна подкрепа на образователната дейност на Фондацията;
Подпомага обществени инициативи относно опазването на физическото и психично здраве на гражданите, включително пострадали лица;
Установява и разработва механизми и системи за партньорство и работа в мрежи, включително изгражда партньорска мрежа от бизнес организации, неправителствени и правителствени организации, целяща обединяване на усилията за създаване на нова, отговаряща на съвременните изисквания, нормативна уредба за безопасна поддръжка и експлоатация на асансьори;
Подпомага координацията, обмена на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;
Проучва, анализира и разработва политики за правилна експлоатация и техническа безопасност на съоръжения с повишена опасност;
Активно участва в сформирани групи на държавно ниво, работещи по решаването на актуални въпроси, касаещи безопасността на населението като цяло, а така също и ефективните действия на държавата в контрола и по качествената поддръжка на асансьорните съоръжения;
Активно участва в работни групи по проучване и документиране на текущото състояние на асансьорните уредби на територията на страната;
Детайлно отразява всички новини и събития, свързани с асансьорни съоръжения, в това число инциденти и последиците от тях, работата на държавните институции, на фондацията и др.
 1.2 Информация за ПАРТНЬОРА (за всеки партньор се попълва отделна форма и се прилага декларация за партньорство)Моля, избройте партньорите по проекта – допускат се до три партньора, които трябва да отговарят на същите изисквания както към бенефициента
 Информация за ПАРТНЬОР 1
Пълно наименование на партньорa:Столична община, район „Люлин“
Правен статут:район на Столична община
ЕИК/БУЛСТАТ:0006963270652
Официален адрес:бул. „Захари Стоянов“ № 15, София, 1336
Телефонен номер:359029237220
Електронен адрес:lyulin@sofia.bg
Интернет страницаhttp://www.lyulin.bg/
Лице за контакт (име; длъжност; телефон; имейл):Мила Ганозова, зам. кмет, m.ganozova@lyulin.bg; 088742 92 42
Дата на създаване на организацията :N/A
Основни дейности на организацията свързани с ангажиментите по конкретния проект:Подпомагане на дейността на фондацията, при контакти с училища и организиране на процеса по обучения, съдействие за организиране на зала за представяне на проектите на децата
 Информация за ПАРТНЬОР 2
Пълно наименование на партньорa:Столична община, район „Подуяне“
Правен статут:районна администрация, към Столична община
ЕИК/БУЛСТАТ:0006963270530
Официален адрес:ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51, София, 1517
Телефонен номер:359028146100
Електронен адрес:raion@poduiane.info
Интернет страницаhttp://www.poduiane.info/
Лице за контакт (име; длъжност; телефон; имейл):Ани Бързанова; зам.кмет; 0884 27 97 30; anni_67@abv.bg
Дата на създаване на организацията :N/A
Основни дейности на организацията свързани с ангажиментите по конкретния проект:Подпомагане на дейността на фондацията, при контакти с училища и организиране на процеса по обучения, съдействие за организиране на зала за представяне на проектите на децата
 Информация за ПАРТНЬОР 3
Пълно наименование на партньорa:Технически университет, гр. София
Правен статут:висше учебно заведение
ЕИК/БУЛСТАТ:130506225
Официален адрес:бул.“Кл. Охридски“ 8, гр. София, 1000
Телефонен номер:359029652844
Електронен адрес:info@tu-sofia.bg
Лице за контакт (име; длъжност; телефон; имейл):доц. Георги Илиев; ръководител на орган за технически надзор; 0896 381 335
Интернет страницаhttp://techno-eood.tu-sofia.bg/university/36
Дата на създаване на организацията :N/A
Основни дейности на организацията свързани с ангажиментите по конкретния проект:Техническа оценка на асансьори, участие в комисията по оценяване на безопасността на кандидатстващите за облепяне асансьорни съоръжения.
 1.3 Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложениеДайте информация относно проектите, реализирани от Вашата организация през последните две години. Попълнете информацията за всеки отделен проект. (Европейски програми/проекти; Оператовни програми; Програми финансирани от СО; Други донорски програми и проекти)Попълнете информацията  за всеки отделен проект съгласно инструкциите в „?“. 
Описание проект 1Проект „Безопасни асансьорни приказки“ , стартирал през Май месец 2018 година на територията на община Бургас, и реализиращ се със съдействието на фирма Техноинс и с логистичната подкрепа на общината. В рамките на проекта, само за месец Май бяха обхванати 2 детски градини и 2 учебни заведения, от гр. Бургас.
Описание проект 2Създаване на програма за обучение на деца „Вертикално прознание“. Проектът е реалнизиран по програма „Европа“ 2017.
По проекта бяха обучение около 2000- 2500 деца, бяха организирани две изложби, както и бяха облепени асансьорите на територията на район, „Люлин“, както и 4 големи асансьора в болница „Пирогов“, които бяха наречени „пътуващи галерии“, тъй като фолиата бяха изработени от най- добрите детски рисунки, които фондацията събра от дечицата.
Отзивите от включените в програмата учебни заведения (предимно детски градини и три училища на територията на двата административни района на Столична община), увлече след себе си и други училища, която проявиха интерес, като извън програмата, но в рамките на същата година, допълнително преминаха още 1500 дечица.
Описание проект 3n/a
Описание проект 4n/a
 2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1 Цели на проекта 
2.1.1 Обща цел на проектното предложение*Целта на проектното предложение е, чрез партньорство между гражданския сектор и местната власт да бъдат създадени и приложени на практика европейски политики и добри практики, насочени към подобряване на общото ниво на безопасност на съществуващите асансьорни съоръжения, а от там и на качеството и комфорта на живот на обитателите.
Въз основа на постоянни теренни обходи и проучвания както на европейски организации, но също и на местни неправителствени организации, професионални асоциации, правителствени институции и т.н. непрекъснато се анализира състоянието както на сградния фонд, в режим на етажна собственост, но също така и на прилежащите сградни инсталации, и съществуващите и функциониращи асансьорни съоръжения, както и причините за настъпване на асансьорни инциденти, които в последните години получиха и по-голяма гласност сред по-широката общественост.
Част от направените констатации, в нередки случаи касаят освен качеството и поддръжката на общите части и прилежащите съоръжения, но и навременното комуникиране и осигуряване на възможности за отстраняване на възникнали проблеми и неизправности!
На последно, но не и по значимост място са и културата и адекватното поведение на всички нас, които живеем в режим на етажна собственост и опазваме и поддържаме както общите части, а и всички прилежащи сградни инсталации и съоръжения. Съществено е и разбирането на необходимостта от навременни и колективни действия, които биха довели и до по-добро качество на живот, както и до по-голяма естетка на общите пространства, които всички ние обитаваме.
2.1.2. Специфична/и цел/и на проектното предложение*С настоящия проект фондация „Асансьорна безопасност“ има за цел да:
• Повиши знанията и информираността както на деца в училищна възраст, но и на техните родители, както и косвено на домоуправителите при прилагане на мерки, имащи отношение към управление на етажната собственост, в контекста на поддръжката на асансьорните съоръжения в изправност и безопасност;
• Възпитание на чувство за отговорност и адекватно поведение при най-малките, които са бъдещите активни граждани на Република България и техните родители;
• Създаване на условия за ефективна комуникация между местните власти, държавните органи, неправителствен сектор, бизнес организациите от съответните сектори и настоящите и бъдещи активни хора на България;
• Привличане на вниманието на широката общественост по проблемите касаещи качеството на живот и безопасността в сградите, в режим на етажна собственост;
• Посредством създаването на ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ да бъдат изведени най-честите проблеми, с които се сблъскват най-незащитените в обществото- нашите деца. Чрез проучване на основните проблеми на етажните собствености, касаещи качеството на живот и безопасността да бъдат оформени конкретни предложения, които да допринесат за подобряване на ефективността на законодателството, имащо отношение както към качеството на живот в блоковете, но и към нивото на безопасност на асансьорните съоръжения, които се оказват двата основни фактора, имащи пряко влияние върху живота на хората, в режим на етажна собственост.
  2.2 Обосновка
2.2.1. Описание / идея на проекта*Всеки ден благодарение асансьорите в сградите, само в Европа се извършват около 1 милиард пътувания към желания етаж.
Дали обаче имаме необходимото знание и информация, за правилното и безопасно ползване на средствата за вертикален транспорт, знаем ли как да реагираме в случай на аварии, имаме ли представа как могат да бъдат ограничени потенциалните рискове, които съществуват, особено при по-старите съоръжения?!
Именно поради тази причина е важно всички ние да знаем и да спазваме както правилата за обща поддръжка на сградите, в които живеем, но и за безопасно ползване на асансьорите. Важно е да знаем какви са те, за да не създаваме потенциално опасно ситуации, застрашаващи, както нашето, но така също и здравето на останалите хора!Разбира се тук не бива да бъде изключва и ролята на личната отговорност, която има всеки един от нас. По данни на Световната банка част от причините за лошото управление на сградите са:
• Липса на чувство за отговорност при поддръжка и експлоатация на общите части, които не служат на конкретно на домакинство;
• Неплащане на такси от отсъстващи собственици на незаети жилища, от някои от по-финансово ограничените домакинства, или просто недобросъвестни съседи;
• Общото недоволство от условията в сградите и нивата на предоставяните услуги;
• Обща апатия, която в нередки случаи може да бъде обяснена с мисленето, че държавата, а не ние като собственици следва да поддържаме общите части, на сградите, които обитаваме;
• Непознаване на предвидените в рамките на законодателството права, но и задължения както на живущите, но и на домоуправителитеПоради изброеното по-горе, ФАБ си поставя за цел с настоящия проект, от една страна да продължи започната работата по обучение на най-уязвимите групи от населението, нашите деца, а чрез тях да започне и работа с техните родители, въвличайки ги в активния учебен процес по безопасно ползване на асансьори, но не само.
2.2.2. Целеви групи и крайни бенефициенти*Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат учениците от началните училища и техните родители, целевите групи по този проект се определят както следва:
1) ученици от началните класове (2-3) на общинските основни училища;
2) техните семейства;
3) неправителствени организации, които проявят интерес да работят в бъдеще по тематаКрайни бенефициенти по настоящия проект ще бъдат:
1) учениците от началните класове на общинските основни училища;
2) техните семейства;
3) районните общински администрации, на територията на Столична община, които подкрепят настоящия проект;
4) неправителствения сектор в София и страната, с интерес към темата;
5) собственици и живущи в режим на етажна собственост
2.2.3. Причини за избора на целева група(и) и определянето на нуждите й (им)*През последните години темата за качеството на живот в многофамилните жилищни сгради, както и техническата изправност и безопасност на асансьорите, става все по-популярна. алице огромен дефицит и резистентност спрямо възприемането на информация относно методите и способите за адекватно стопанисване, поддръжка както на сградите като цяло, но и на асансьорните съоръжения в тях.
Причините за това са много, но сред най-често споменаваните са:
1) недостатъчна информираност на населението относно правата и задълженията по поддръжка на общите части в сградите в режим на етажна собственост, както и стопанисване на асансьорни съоръжения;
2) навика асансьорите, които са съоръжения с повишена опасност да бъдат възприемани като даденост;
3) липсата на традиции в управление и поддържане в добро състояние на общите части на жилищните сгради;
4) липса на изградени модели на положителни комуникации с доставчиците на услуги в сградите, в режим на етажна собственост;
5) липса на достатъчно информация, знания, както и подход за информиране на най-малките от страна на техните родители за правилното ползване на асансьори.Именно заради изброеното по-горе, както и за това, че най- силно изложените на риск от потенциални инциденти са децата в начална училищна възраст, ФАБ ще продължи да работи си с тях, като основна целева група. На второ, но не и по важност място в настоящия проект намират своето място родителите, които са основния модел за подражание и поведение за децата. Чрез съвместна работа между родители и деца по време на обученията ще бъде заложен модел на информираност и възпитание още от семейната среда, така че родителите да могат своевременно и по подходящ начин да възпитават у децата чувство на отговорност и адекватно поведение както при ползването на асансьори, но и за цялостното опазване на средата, в която живеят, която от своя страна определя и степента на качество
2.2.4. Съответствие на проектното предложение с идентифицирани от СО и СОС актуални потребности за взаимодействие с гражданския сектор*Като цяло настоящият проект е насочен към повишаване знанията на децата и техните родители, и има отношение към темата за безопасност при ползване на асансьорни съоръжения. Застъпването на тази тема, с подхода за допълнително, непряко информиране на домоуправителите от своя страна има пряко отношение към качеството на живот не само в многофамилните жилищните сгради но и на обществени места. Знанието за основните правила за безопасно ползване на тези машини, със сигурност би било и от полза при общото повишаване на културата на хората. Това от своя страна ще окаже и пряко влияние върху отношението и качеството на поддръжка и ползване на тези високо рискови съоръжения, и не на последно място ще повлияе в не малка степен и върху качеството на живот в многоетажните жилищни сгради, особени тези с етажност, надвишаваща 6 етажа.
Залагането на ранни и навременни знания у най-малките, както и споделяните им с техните семейства ще допринесе за повишаване на вниманието на нас възрастните, за това в какви условия и ситуации поставяме нашите деца, както и какви знания залагаме у тях самите за заобикалящата ги среда.
В този смисъл настоящият проект попада в определена степен в два основни приоритета, идентифицирани от СО, и по-специално, имащи отношение към ранно детско развитие и обучение, както и в посока повишаване качеството на живот в столицата.
2.2.5. Съответствие на проектното предложение с първа Приоритетна област – усъвършенстване на механизмите за реализация на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот в столицата с фокус екология и акцент качест*Настоящото проектно предложение залага на доказани практики, заимствани от доказали се във времето Европейски подходи, и по-специално Австрийският подход за разделно събиране на отпадъци, стартирал преди повече от 30 години, именно с обучение на най-малките и подрастващите.
Проектът, макар и неотносим като фокуса на тема, има отношение към цялостния подход, на който залагат и Австрийските власти, а именно повишаване на знанието и културата на населението, с цел повишаване на процента на разделно събирани отпадъци. Повече за проекта, както и подхода можете да намерите на следните адреси:
„The regulatory framework prescribing the requirements for a sustainable waste treatment, the implementation of economic incentives (producer responsibilities and landfill / incineration tax), regular waste controls and monitoring systems and last but not least education and training programmes as well as comprehensive information campaigns have been crucial for the successful development of the Austrian waste management“
www.assises-dechets.org/IMG/pdf/ItwAustrianMinisterBerlakovich.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/franz-neubacher-WTE-Austria.pdf
https://www.citylab.com/solutions/2017/06/the-viennese-make-peace-with-their-trash/531639/
2.2.6. Съответствие на проектното предложение с въвеждане и популяризиране на добри европейски практики насочени към развитие на демократичните процеси моля опишете кратко и ясно*В контекста на демокрацията, българското общество вече е започнало своето завръщане към демократичните ценности и практики, учейки се на плурализъм, толерантност, вземане на решения след обществени дебати и т.н. При голяма част от населението обаче, често се наблюдава сблъсък и с упоритите стереотипи от миналото. Затова е много важно младото поколение да бъде възпитавано в демократични ценности още от училище. Важно е да се осъзнае, че моделите на поведение и демократичните ценности са нещо, което трябва да присъства в ежедневния живот на децата, да е част от практиката в училище, в обществото и в семейството, а децата да виждат действащи модели на поведение.Съвременните деца, се изправят пред промени, като социални, политически, в околната среда, в науката, технологиите и индустрията, които оказват влияние върху пазара на труда и начина на живот на тях и семействата им. Именно затова е необходимо прилагането на индивидуален подход и насърчаването и развитието на умения, които ще са необходими на децата в бързо променящата се действителност като например:
• да посрещат промяната и да оказват влияние върху нея;
• да мислят критично и да правят избор;
• да откриват и решават проблеми;
• да бъдат творци с развито въображение и находчивост;
• да се грижат за общността, страната, околната среда.
2.3 Подробно описание на дейностите по проекта*Дейност 1: Проучване и подбор на учебни заведения
Ще се започне с определянето на учебните заведения на територията на съответните общински администрации. С тяхна помощ, ще бъдат подбрани училищата, пред които ще бъде представена програмата за обучение на деца и родители. На база изразена готовност, от страна на директорите ще бъде изготвен график за провеждане на обучителните сесии
Резултати
Систематизиране и конкретизиране на информация за потенциалните бенефициенти на обучителните сесии по Асансьорна безопасност на територията на община „Подуяне“ и община „Люлин“ ;
Изготвяне на методология и график за провеждане на обученията.
Дейност 2: Провеждане на обучения в училищата
Ще бъдат проведени обучителни сесии за учениците от втори и трети клас, в до 5 училища на територията на всяка едно от районни администрации. Всяка обучителна сесия включва до 90 ученика.
Броят на обучителните сесии се определен на база, брой класове в съответното учебно заведение.
Обученията ще бъдат предшествани от предварителна подготвителна, разяснителна и методологична сесия, за преподавателите от учебните заведения..
Лекторите и експертите, осигурени от страна на фондацията ще поднесат лекционния материал, структуриран в пет основни раздела, отговарящи на предвидената възрастова група.
Разделите са както следва:
Кратка история на асансьорите;
Как асансьорите са повлияли развитието на съвременните градове;
Какво представлява асансьорът като машина –!
Кои са най-важните правила за безопасност при ползване на асансори;
Дискусия по подготовка на ДЕТСКИЯ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ
Резултати
Отпечатани обучителни материали, от предходен финансиращ период на програма Европа и сертификати за обучаемите;
Дизайн, предпечат и печат на кратки информационни материали, насочени както към децата, и родители, със синтезирана информация за най-важните правила, за поведение в и около асансьора;
Проведени обучителни сесии, всяка с минимум 50 и максимум 90 ученика;
След всяко обучение ще бъдат сформирани групите за работа в екип. Ще бъдат дадени точни инструкции на децата и техните учители, за това как да оценят асансьорите в сградите, в които живеят. В случай на деца, в чиито жилищни сгради няма асансьорни съоръжения, то те ще бъдат включени в група на свои съученици, намиращи се най-близко до дома.
След запознаване със състоянието на асансьора в блока (асансьорната кабина и нейното движение), децата ще трябва да го опишат, като включат като свои помощници своите родители.
На база наученото ще бъде изготвено предложение, какво трябва да се направи за да може те да се возят напълно безопасно и безстрашно в него, което ще се представи на ОТВОРЕНА ДЕТСКА ПАРЛАМЕНТАРНА СЕСИЯ, пред родителите.
Всеки екип ще трябва да представи проект на фолиа от детски рисунки, изработени след обученията, с най-важните правила, които трябва да бъдат спазвани, за облепване на асансьорите в техните входове, които ще бъдат изпълнени от страна на ФАБ, при посрещането на две много важни условия
1Да бъде доказано от страна на родителите и децата, с помощта на домоуправителя, че асансьорът е напълно изправен, отговаря на всички нормативно заложени изисквания и е преминал технически преглед, или предстои да премине през такъв;
2.Да бъде взето съгласието на съседите.
Дейност 3: Техническа оценка на асансьорните съоръжения, кандидатстващи за облепяне с фолиа
При оценката ще бъдат взети под внимание представените проекти на родители и деца.
При изразено желание от страна на живущи и домоуправители, ще бъде извършена техническа оценка на съоръжението, като с това се цели, освен промяната на външния вид на машината, да бъде доказано и неговата безопасност.
Оценката ще бъде извършена от:
Компетентен представител от ТУ, гр. София;
Представител/и на съответната общинска администрация;
Представители на ФАБ
Резултати:
Подбор на до 5 асансьора в жилищни сгради, на територията на всяка от районните администрации;
Подготовка на фолиата (дизайн, размер, предпечат и печат)
Монтаж на фолиата, по избраните асансьори.
Дейност 4: Закриващо/заключително събитие
Пресконференция, на която след предварителна подготовка представители на всички училища ще представят обобщена информация за това, което техните съученици за установили по време на проучванията си, както и какви препоръки са отправили към :
1. Своите родители;
2. Своите съседи;
3. Домоуправители;
чрез рисунките в асансьорните кабини.
Резултати:
1. Деца, с повишено знание и култура при ползване на асансьори;
2. Информирани родители;
3. Заострено внимание на общността в блока, относно цялостното стопанисване на асансьорното съоръжение;
4. Фокусиране на вниманието на широката общественост върху темите, имащи отношение към техническата изправност и безопасност на съоръженията в жилищните сгради, както и като цяло качеството на живот в етажната собственост
Продължителност на проекта – от месец ……… до месец …………. (от четири до седем месеца) Моля изтеглете и попълнете План за изпълнение на дейностите по проекта.Проектът се предвижда да продължи в рамките на 7 месеца, от 1 Февруари до 15 Септември.
Първата стъпка по реализацията му е създаване на ясна методология за работа, която да бъде предоставена на въвлечените в процеса преподаватели, от учебните заведения, както и на следващ етап, на родителите, които ще бъдат част от проекта
Проектът ще продължи с работа по групи и в екипи между децата и допълнително с техните родители, като се през това време ще могат активно да разчитат на активната и директна подкрепа на представителите на фондацията, докато бъдат изготвени и представени прокетите от съвместните дейности;
Тъй като учебната година ще приключи в края месец май,фондацията ще направи закриващото събитие с проектните дейности на учениците и техните родители до края на съответния месец, а през летните месеци, ще даде възможност на етажните собствености да кандидатсват за преобразяване на техните съоръжения, като бъдат спазени изискванията, заложени в проектното предложение, през останалите летни месеци, фондацията ще направи оценка, както и ще подготови фолиата с детските рисунки, с които ще бъдат облепени машините в одобрените етажни собствености.Предвижда се дейността да приключи до средата на септември.
 2.4 Екип 2.4.1. Екип за организацията и управлението на проекта.Моля, опишете екипа, пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта, като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилагат се автобиографии на членовете на екипа по проекта. Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате. 
Ръководител на проекта – име и опит в управление на подобни проекти *Емануела Фролошка
Автор, ръководител и лектор по проекта и програмата за обучение на деца „Вертикално познание“, създадени с финансовата подкрепа на програма „Европа 2017“
Имена на служителите включени в осъществяването на проекта и техните длъжности *Емануела Фролошка
Ивана Попова обучаващ по програма „Вертиакално познание“
Христина Величкова; допълващ координатор, при необходимост
Димитър Фролошки- допълващ ко-лектор; координатор
Анелия Славова- счетоводител;
Материално-техническа база *ФАБ разполага с малък, но уютен и представителен офис, в кв. Горна баня. Офисът е оборудван с МФУ, презентационна техника, и лаптопи, необходими за извършване на предвидените в настоящия проект дейности.
Всеки от посочените тук лица, част от фондацията, разполага с автомобили и мобилни телефони
Други ресурси свързани с проекта (напр. доброволци; асоциирани организации; мрежи които могат също да допринесат за изпълнението)*ТУ, представляван от Тихомир Димитров и Доц.д-р. Георги Илиев и двамата специалисти в областта на съоръженията с повишена опасност, в частност асансьори,
Слави Георгиев- специалист поддръжка на асансьори, собственик на фирма за поддръжка на асансьори; ко-лектор в предишен проект на фондаицята „Вертикално познание“
Гергана Благиева, консултант на доброволни начала, експерт в областта на жилищната политика
 2.5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА(Моля, изтеглете, попълнете и подпечатайте отделно формата за бюджет, която е налична в excel формат и я прикачете с останалите докумeнти в края на формуляра)
Размер на безвъзмездната сума (в лева)*8 000
 3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Моля опишете непосредствените резултати от изпълнението на дейностите по проекта.*Непосредствени резултати от изпълнението на проекта:
1. Постигане на публичност и популярност на мерките и методите за осигуряване на безопасност при ползване на асансьори;
2. Повишаване на информираността на активната част от населението, на теротирята на Столична община за обезпечаване на сигурността сред подрастващите за безопасно ползване на асансьори, както и за навременното комуникиране на потенциално възникващи технически проблеми с тези машини;
3. Повишаване на естетиката и облагородяване на общите жилищните пространства, чрез облепяне на асансьорите с изработени от децата фолиа с най-важните правила за поведение в асансьора;
4. Предоставяне на възможност (по желание) за извършване на технически преглед на съоръженията от оторизиран орган (ТУ), с цел гарантиране на техническата изправност на машините, при които ще бъде постигната и допълнителна естетическа визия. Целта е да не се създава илюзията в живущите, че единствено и само естетиката на машината е гарант за нейната техническа изправност;
5. Създаване у малките на чувство и усещане за принадлежност към общността на етажната собственост, както и тяхната важна роля в опазването и поддържането на общите жилищни пространства;
6. Залагане на потенциал за изграждане на отговорни граждани, от ранна детска възраст, създавайки условия те да обсъждат и дебатират актуални за общността и тях теми;
7. Децата ще попаднат в условия, при които ще имат възможност да усвоят умения как да общуват най-добре с възрастните, как да поставят пред тях и да обсъждат заедно въпросите, които ги вълнуват, в конкретния случай имащ отношения към тяхната пряка безопасност и условията, в които живеят.
Чрез настоящия проект, основното е децата отрано да осъзнаят също, че отговорностите са просто част от демократичните права на всички нас. За това е много важно да провокираме нас, възрастните да виждаме в децата си не заплаха за нас, за нашите ценности и стереотипи, а ресурс, който да помогне на нас самите да се развиваме. Защото докато ние живеем в миналото или настоящето, те наистина живеят в бъдещето.
 4. УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на очакваните резултати*Приключването на предвидените по проекта дейности, както и на проекта като цяло, ще постави нов етап в работата на фондацията.
Анализът на получената информация, както и процента на включилите се родители в процеса по обучение ще даде основа за систематизиране на информацията в няколко основни направления:1. Обобщаване на информация относно най-често срещаните проблеми сред етажната собственост, които касаят обезпечаването като цяло на условията на живот в жилищните блокове, в контекста на цялостното им управление;
2. Най-често срещаните проблеми при асансьорните уредби;
3. Изследване на причините по изведените констатациите, имащи отношение към безопасността на асансьорите;
4. Проучване на текущото законодателство и изследване на възможностите на неговото актуализиране и усъвършенстване.В зависимост от обобщенията на получената информация, нейният анализ, както и изведените зависимости, при намиране на достатъчно основания, на териториите на съответните общини, може да бъде предвидена възможност за отваряне на гореща линия за гражданите, търсещи решение на конкретни проблеми, имащи отношение към темата на текущия проект.
Паралелно с това фондацията, ще продължи своето сътрудничество и с отговорните институции, а именно ДАМТН, Министерство на Икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, така че решаването на една малка част от проблемите, каквито са асансьорните съоръжения, да доведе и до общо повишаване като цяло на условията на живот на хората, проблематика от компетенциите на Регионално министерство.
Не на последно място, работата с децата, която е и сред най-важните приоритети на фондацията, ще продължи да се развива, обхващайки райони дори и извън територията на Столична община.
Амбицията на фондацията е до 30 Май 2019 година да бъде постигнато мащабно разпростиране на програмата за обучение, която на 1 Юни ще прерасне в мащабна инициатива, стартирана през лентите месеци на настоящата година, а именно участието на фондацията в РЕКОРДИТЕ НА ГИНЕС, за изрисуване на най-дълга тебеширена рисунка, на тема „Без!-Опасно ползване на асансьори“.
Кандидатурата на фондацията беше одобрена в началото на месец Септември, 2018 г., като с нея цели да привлече не само вниманието на обществеността в България, но и на възможно най-голям брой хора извън пределите на страната и да покаже, че асансьорите са машини с повишена степен на опасност, и при тяхното ползване трябва да бъдем с изострено внимание, както и да имаме определена култура и отговорност.
Защото здравето е безценно, а животът е този, който няма цена!
5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТОсигуряването на публичност е заложена по време на предвидените дейности, и по-конкретно:
1. Провеждане на публични ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ- до 2 броя, по една за територията на всеки от двата административни района;
Събитията ще бъдат отворени за медии, имащи интерес към отразяване на събитието; Информацията за работата на децата ще бъде представена пред представителите на районните общински администрации
2. Организиране на един от двата формата (кръгла маса или пресконференция) на Детския парламент, на което събитие ще бъдат представена обобщена информация и за двата административни района, на територията на които се с състоял проекта. По време на събитието децата ще предложат и мерки за това как възрастните да осигурят тяхната безопасна, естетическа и качествена среда на живот, като също така се предвижда и да се обърнат към представителите на властта (в абсолютно детски и неподправен формат) с ясни предложения, как именно институциите да бъдат ангажирани с подобряването на средата, в която живеят.
3. Ще бъдат изработени банери, които ще бъдат поставяни и на видни места по време на провежданите публични мероприятия;
4. Всички изработени материали ще носят задължителните за проекта визуализиращи реквизити, поставени на видно място, и в подходящ за съответните материали размер.
Информация за всичко случващото се в хода на проекта ще бъде публикувано както на интернет страницата на фондацията, но също и във Фейсбук страницата.
За всяко събитие фондацията ще разпространява и пресъбщение до широк кръг от медии, като ще бъдат потърсени и контакти за медийно партньорство с медии, проявяващи интерес към отразяването на темата.
 6. Подавано ли е заявление за ФИНАНСИРАНЕ от друг източник за някоя фаза на този проект
 ·        НЕ
Ако отговорът е „Да“ моля дайте подробности (наименование на съответния финансов инструмент; номера и дати; искани суми предоставени суми и др.):n/a
 Моля изтеглете и попълнете Контролен лист.
 Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:На вниманието на всички кандидати, обърнете особено внимание на изискванията за прикачване на посочените документи и материали. Общата големина (размер на файловете в MB) от сбора на всички документи не трябва да надвишава 20 MB. Ако преди качване на документите Ви, обемът им е по-голям от горепосочения, моля използвайте функциите на Adobe Reader, за да компресирате и намалите размера на вашите файлове. Пожелаваме успех на всички кандидати.
Прикачете всички файлове в архив „*.zip“ или „*.rar“ формат:*documenti za predavane.rar

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!