ФАБ сред финалистите, подкрепени от Програма „Европа“ 2019, на Столична община

ФАБ сред финалистите, подкрепени от Програма „Европа“ 2019, на Столична община

ФАБ сред финалистите, подкрепени от Програма „Европа“ 2019, на Столична община

Скъпи приятели,

Повече от щастливи сме да Ви информираме, че за втора година фондация „Асансьорна безопасност“ е сред финалистите, чиито проекти ще бъдат подкрепени от програма „Европа“ 2019, на Столична община.

Документът, с одобрените общо 35 проекта е изготвен възоснова на решение No 790 от 22.11.2018 година на Столичен общински съвет и е публикуван на сайта на програма „Европа“ 2019, на адрес: http://evropa-so.bg/images/rezultati/klasirani-proekti-2019.pdf

Темата ни и този път е свързана с безопасността на асансьорните съоръжения, които всички ние ползваме всеки ден, в забързаното си ежедневие, и на които доверяваме живота си ежедневно, ежечасно и ежеминутно, на път за работа, ваканция, училище или за дома.

През последните години темата за качеството на живот в многофамилните жилищни сгради, както и техническата изправност и безопасност на асансьорите, става все по-популярна. Налице  е огромен дефицит и резистентност спрямо възприемането на информация относно методите и способите за адекватно стопанисване, поддръжка както на сградите като цяло, но и на асансьорните съоръжения в тях.

Причините за това са много, но сред най-често споменаваните са:
1) недостатъчна информираност на населението относно правата и задълженията по поддръжка на общите части, в сградите в режим на етажна собственост, както и стопанисване на асансьорни съоръжения;
2) навика асансьорите, които са съоръжения с повишена опасност, да бъдат възприемани като даденост;
3) липсата на традиции в управление и поддържане в добро състояние на общите части на жилищните сгради;
4) липса на изградени модели на положителни комуникации с доставчиците на услуги в сградите, в режим на етажна собственост;
5) липса на достатъчно информация, знания, както и подход за информиране на най-малките от страна на техните родители за правилното ползване на асансьори.

Именно заради изброеното по-горе, целите, които си поставяме са чрез партньорство между гражданския сектор и местната власт да бъдат създадени и приложени на практика европейски политики и добри практики, насочени към подобряване на общото ниво на безопасност на съществуващите асансьорни съоръжения, а от там и на качеството и комфорта на живот на обитателите.
Въз основа на постоянни теренни обходи и проучвания както на европейски организации, но също и на местни неправителствени организации, професионални асоциации, правителствени институции и т.н. непрекъснато се анализира състоянието както на сградния фонд, в режим на етажна собственост, но също така и на прилежащите сградни инсталации, и съществуващите и функциониращи асансьорни съоръжения, както и причините за настъпване на асансьорни авариии и инциденти, които в последните години получиха и по-голяма гласност сред по-широката общественост.

Част от направените констатации, в нередки случаи касаят освен качеството и поддръжката на общите части и прилежащите съоръжения, но и навременното комуникиране и осигуряване на възможности за отстраняване на възникнали проблеми и неизправности!
На последно, но не и по значимост място са и културата и адекватното поведение на всички нас, които живеем в режим на етажна собственост и опазваме и поддържаме както общите части, а и всички прилежащи сградни инсталации и съоръжения.

С настоящия проект фондация „Асансьорна безопасност“ има за цел да:

  • Повиши знанията и информираността както на деца в училищна възраст, но и на техните родители, както и косвено на домоуправителите при прилагане на мерки, имащи отношение към управление на етажната собственост, в контекста на поддръжката на асансьорните съоръжения в изправност и безопасност;
  • Възпитание на чувство за отговорност и адекватно поведение при най-малките, които са бъдещите активни граждани на Република България и техните родители;
  • Създаване на условия за ефективна комуникация между местните власти, държавните органи, неправителствен сектор, бизнес организациите от съответните сектори и настоящите и бъдещи активни хора на България;
  • Привличане на вниманието на широката общественост по проблемите касаещи качеството на живот и безопасността в сградите, в режим на етажна собственост;
  • Посредством създаването на ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ да бъдат изведени най-честите проблеми, с които се сблъскват най-незащитените в обществото- нашите деца. Чрез проучване на основните проблеми на етажните собствености, касаещи качеството на живот и безопасността да бъдат оформени конкретни предложения, които да допринесат за подобряване на ефективността на законодателството, имащо отношение както към качеството на живот в блоковете, но и към нивото на безопасност на асансьорните съоръжения, които се оказват двата основни фактора, имащи пряко влияние върху живота на хората, в режим на етажна собственост.

Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат учениците от  втори и трети клас на началните училища и техните родители от два административни района на гр. София, партньори по настоящия проект – район „Люлин“ и район „Подуяне“, и експертите от Технически университет, гр. София.

Екипът на ФАБ изказва своите благодарности към Столична община и Столичен общински съвет за доверието и тази повече от ценена от нас подкрепа!