danni na fondatsiataФондация “Асансьорна безопасност” е независима неправителствена организация, учередена с Решение No.1 от 12.01.2014 г по фирмено дело 749/2014 на Софийски градски съд.  Фондацията е насочена към повишаване степента на безопасност на гражданите, използващи ежедневено  най- масовите средства за транспорт – асансьори, ескалатори и движещи се пътеки.

 

 

Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация.

Фондацията има за цел:NPO

 • Да подпомага устойчивото развитие на техниката и технологиите, ефективното управление и правилното използване на съоръжения с повишена опасност при експлоатация чрез координиране на усилията на всички обществени сектори;
 • Да подпомага демократичното вземане на решения, да насърчава участието на гражданите при вземането на решения от страна на обществени органи и организации, относно правилното функциониране и безопасността на съоръженията с повишена опасност с цел осигуряване на защита на правата на гражданите, ползватели на такива съоръжения;
 • Да осигурява подкрепа на инициативи, които са насочени към подобряване на техническото състояние на съоръженията с повишена опасност и осигуряване на по-висока степен на безопасност при ползването на такива съоръжения от страна на гражданите.

За постигане на целите си Фондацията ще извършва следните дейности:

 • Предоставя техническа, организационна и консултантска помощ, включително оказва морална, експертна и материална помощ на хора, пострадали при асансьорни инциденти;
 • Оказва съдействие на гражданите при желание за изпращане на сигнали за нередности, свързани с текущата поддръжка на съществуващи асансьорни съоръжения;
 • Извършва обучение на граждани и специалисти, включително организира публични образователни прояви за хора от различни възрастови групи;
 • Създава и разпространява учебно съдържание сред населението на Република България, целящо повишаване на знанието за безопасно ползване на асансьорни съоръжения;
 • Разработва учебно съдържание, предназначено  за подрастващите и предоставянето му в детски и учебни заведения, с цел запознаване на децата с правилата за безопасно ползване на асансьори от ранна детска възраст;
 • Набира средства и осигурява финансиране на програми и проекти, подпомага държавни органи при набиране на средства за осигуряване на техническа безопасност на населението;
 • Организира, подпомага и провежда обществени инициативи свързани с безопасността при ползването на съоръжения с повишена опасност;
 • Организира благотворителни прояви за набиране на средства, както за пострадали при инциденти, а така също и за цялостна подкрепа на образователната дейност на Фондацията;
 • Подпомага обществени инициативи относно опазването на физическото и психично здраве на гражданите, включително пострадали лица;
 • Установява и разработва механизми и системи за партньорство и работа в мрежи, включително изгражда партньорска мрежа от бизнес организации, неправителствени и правителствени организации, целяща обединяване на усилията за създаване на нова, отговаряща на съвременните изисквания, нормативна уредба за безопасна поддръжка и експлоатация на асансьори;
 • Подпомага координацията, обмена на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;
 • Проучва, анализира и разработва политики за правилна експлоатация и техническа безопасност на съоръжения с повишена опасност;
 • Активно участва в сформирани групи на държавно ниво, работещи по решаването на актуални въпроси, касаещи безопасността на населението като цяло, а така също и ефективните действия на държавата в контрола и по качествената поддръжка на асансьорните съоръжения;
 • Активно участва в работни групи по проучване и документиране на текущото състояние на асансьорните уредби на територията на страната;
 • Детайлно отразява всички новини и събития, свързани с асансьорни съоръжения, в това число инциденти и последиците от тях, работата на държавните институции, на фондацията и др.